Karolina Zgłobicka

Prace tego autora

Neon 3
Neon 3
4500 pln
Artificial Barriers
Artificial Barriers
6000 pln
Space with Outgrown Conventionality
Space with Outgrown Conventionality
6000 pln
Adjustment
Adjustment
8500 pln
Paper Planes
Paper Planes
6000 pln
Karolina
Karolina
4000 pln
The Moon on the table
The Moon on the table
8500 pln
Risk of Absence
Risk of Absence
praca sprzedana
Neon 2
Neon 2
praca sprzedana
Orange Lining
Orange Lining
praca sprzedana
Padam Padam
Padam Padam
praca sprzedana
Forest
Forest
praca sprzedana
Alibi
Alibi
praca sprzedana
One More Step
One More Step
praca sprzedana

Uro­dzona w 1988 pocho­dząca z Sanoka Karo­lina Zgło­bicka mieszka i maluje w Man­che­ste­rze. Dyplom Foun­da­tion stu­dies in Art and Design otrzy­many w Man­che­ster College (2012), zmo­bi­li­zo­wał ją do kon­ty­nu­owa­nia nauki na wydziale Sztuk Pięk­nych Man­che­ster School of Art. W swo­ich obra­zach szuka sub­tel­nych kawał­ków rze­czy­wi­sto­ści giną­cej nie­po­strze­że­nie w codzien­nych tłu­ma­cze­niach. W dwu­ję­zycz­nych realiach stara się uzy­skać rów­no­wagę zna­czeń, słów, gestów i wyja­śnień w nowej dla nich a także i dla niej prze­strzeni. Jej prace to seria powta­rza­nych moty­wów ukry­tych pod war­stwami farby, to odbi­cia i próby uchwy­ce­nia świa­tła. To świat kolażu kształ­tów kolo­rów i tema­tów, w któ­rym pocią­gnię­cia pędz­lem ucie­kają przed kon­tek­stem, prze­szłość nie okre­śla przy­szło­ści a sko­ja­rze­nia dostają drugą szansę.


EDUKACJA

 • 2012–2015 BA(Hons) Fine Art — Man­che­ster School of Art — Man­che­ster Metro­po­li­tan University
 • 2011–2012 Foun­da­tion Stu­dies in Art and Design — The Man­che­ster College

WYDARZENIA
 • 2015 – FINE ART AUCTION – The Holden Gallery - Manchester
 • 2015 - THE PAINTED WORLD - shortlisted - Saatchi Art showdown
 • 2014 - "35 x 35 ART PROJECT" - Copelouzos Family Art Museum - Athens
 • 2014 — part of — INVEST IN ART IV — Saat­chi Art
 • 2014 — FIRST ANNIVERSARY OF CDM — Cen­ter for Desing and Manu­fac­ture – Man­che­ster–OTWARTE STUDIO

WYSTAWY
 • Luty 2015 - shortlisted in Saatchi Art showdown - THE PAINTED WORLD
 • Luty 2015 - IST KUNST ISM - Federation House/Castlefield Gallery's New Art Spaces - curated by Annie Hanegraaf - Manchester
 • Styczen 2015 - XZIBIT - Link Gallery - Manchester
 • Grudzien 2014 - CHRISTMAS PARTY EXHIBITION - Manchester School of Art - Manchester
 • Listopad 2014 - TITLED/UNTITLED - Link Gallery - Manchester
 • Pazdziernik 2014 - ROYAL ULSTER ACADEMY 133rd ANNUAL EXHIBITION - Belfast
 • 2014 - Shortlisted for ROYAL ULSTER ACADEMY 33rd ANNUAL EXHIBITION - Belfast
 • 2014 — THE LICHFIELD ART PRIZE — shor­tli­sted — exhi­bi­tion at Lich­field Cathe­dral 4th-13thJuly
 • 2014 — POST EVERY THING – wystawa malarstwa — Bureau Gal­lery Manchester
 • 2014 — REVERIE — wystawa malarstwa I rzeźby– Pic­ca­dilly Place Manchester
 • 2014 — 7 CUBED– wystawa malarstwa — Cen­tre for Design and Manu­fac­ture (CDM) Manchester
 • 2014 — Win­ning Artist of The Abs­tract Art Com­pe­ti­tion 2014-Galerie Cacco
 • 2014 — Group Exhi­bi­tion – "Unti­tled Pain­tings" Link Gal­lery — Manchester
 • 2013 — A Win­ters Art Crawl — The Hol­den Cafe Gal­lery — Manchester
 • 2013 — Welcome Back Show — The Hol­den Cafe Gal­lery — Manchester